Privacyverklaring van Hapimag AG

1. Inleiding

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website en bedanken u voor uw belangstelling voor Hapimag AG en haar dochterondernemingen. De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij een serieuze zaak en wij handelen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften met betrekking tot persoonsgegevens en gegevensbescherming.

Conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De Zwitserse wet voor gegevensbescherming (Datenschutzgesetz, DSG) stelt dat persoonsgegevens “alle gegevens betreft die betrekking hebben op een bepaalde of te bepalen persoon”. Wij beschouwen beide definities als gelijkwaardig, omdat het altijd gaat om informatie die met u persoonlijk (in het volgende ook ‘betrokkene’) is verbonden en iets over u kan verklaren. Hierna gebruiken we bij voorkeur de term ‘persoonsgegevens’.

Deze privacyverklaring geldt voor Hapimag en haar dochterondernemingen (in het vervolg ‘Hapimag’) en voor de mobiele app van Hapimag AG. Afwijkende nationale gegevensbeschermingsbepalingen blijven voorbehouden (bijv. wettelijke bewaartermijnen).
 

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens gelden enerzijds de principes van de DSG en anderzijds artikel 6 lid 1 van de AVG, in het bijzonder

 • sub a, als de toestemming van de betrokkene wordt gevraagd.
 • sub b, als er sprake is van de uitvoering van een overeenkomst waarin een betrokkene partij is. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen.
 • sub c, als er een wettelijke verplichting op ons bedrijf rust.
 • sub d, als de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon moeten worden beschermd.
 • sub e, als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons bedrijf is verleend.
 • sub f, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf is de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten. 

3. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens zonder uw afzonderlijke toestemming uitsluitend voor de vereiste uitvoering en afhandeling van de door ons aangeboden diensten en op basis van gerechtvaardigde belangen. Na de volledige afwikkeling van de diensten worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wanneer er sprake is van een andere wettelijke rechtvaardiging.

Over de omvang van eventueel te geven toestemming wordt de gebruiker in verband met de registratie voor de desbetreffende dienst helder geïnformeerd en wordt de toestemming vastgelegd. De gebruiker van de dienst kan inzage krijgen in de inhoud van de verstrekte toestemmingen. Als u geen toestemming geeft, is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan de desbetreffende dienst. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien u in verband met het gebruik van onze diensten persoonsgegevens van andere personen registreert, is het uw verantwoordelijkheid dat deze personen hiervan op de hoogte zijn en dat zij akkoord gaan met de manier waarop Hapimag hun gegevens gebruikt.

3.1 Bezoek aan onze website

U kunt de website van Hapimag bezoeken zonder uw identiteit prijs te geven. Onze webservers slaan echter automatisch technische informatie op over het gebruikte apparaat waarmee de website wordt bezocht: het gaat hierbij om het IP-adres, de soort webbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetaanbieder, datum en duur van uw bezoek aan onze internetpagina’s en de website vanuit welke u ons bezoekt. Deze informatie wordt uitsluitend in anonieme vorm voor statistische doeleinden geanalyseerd. 

Wij verwerken deze gegevens met als doel het gebruik van de website mogelijk te maken (tot stand brengen van de verbinding), systeembeveiliging, technisch beheer van de netinfrastructuur en de optimalisatie van het internetaanbod, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub f van de AVG en ter bescherming van de gebruikers en ter verhindering van onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven en er vinden ook geen andere analyses plaats. Er wordt geen persoonsgericht gebruikersprofiel aangemaakt.

3.2 Registratie en gebruik van online service

Voor het gebruik van de persoonlijke Hapimag online service is een gebruikersaccount vereist. Hiervoor hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: lidnummer of e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum en ter controle hetzij het laatst bezochte resort of het laatste reserveringsnummer of een productnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie/afwikkeling van uw Hapimag lidmaatschap en, indien u hiervoor akkoord geeft, voor de bekendmaking van nieuws en aanbiedingen omtrent de Hapimag vakantiewereld (nieuwsbrief).

Het gebruik van online service is vrijwillig. De door u verstrekte gegevens worden door ons opgeslagen en zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend gebruikt voor de vereiste uitvoering en afhandeling van de aangeboden diensten, ten behoeve van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en dienstverlening overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

3.3 Opnemen van contact via onze website (contactformulier)

Bij vragen omtrent de vakantiewereld van Hapimag van leden of geïnteresseerden/niet-leden en voor de reserveringsaanvraag voor een kennismakingsaanbieding zijn de volgende persoonsgegevens noodzakelijk, zodat wij eenmalig contact met u kunnen opnemen: aanhef, lidnummer, voor- en achternaam, volledig postadres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Bij dergelijke aanvragen worden de persoonsgegevens voor de behandeling en de afwikkeling ervan verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub b van de AVG  (inclusief communicatie voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst) en artikel 6, lid 1 , sub f van de AVG (andere aanvragen).

Welke gegevens bij gebruik van het contactformulier worden verzameld, is te zien op het contactformulier of is afhankelijk van uw e-mailbericht. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag of om contact met u op te nemen en voor de hieraan gekoppelde technische administratie. Na de volledige behandeling van uw aanvraag worden uw gegevens gewist, mits u dit wilt en indien dit niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaartermijnen.

3.4 Livechat-functie

Op onze website kunt u ook via livechat met ons contact opnemen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Guuru, die worden beheerd door guuru AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg, Zwitserland. Als via deze chat een vraag wordt gesteld, antwoordt, afhankelijk van de vraag, een door Hapimag gekwalificeerde expert (Hapimag lid of aandeelhouder) of een medewerker van Hapimag. De via de chat verzonden gegevens worden niet op onze website geregistreerd of bij Hapimag opgeslagen. De gegevens worden direct aan guuru AG doorgestuurd en voor analysedoeleinden opgeslagen. Als de gegevens niet meer nodig zijn om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, worden deze regelmatig verwijderd. Indien de verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, worden deze verwerkt en afgehandeld overeenkomstig artikel 6, lid 1 sub b en artikel 6, lid 1 sub f van de AVG. 

Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Guuru verwijzen wij u naar het privacybeleid van Guuru op https://www.guuru.com/en/privacy-policy/.

3.5 Aanmelding voor onze nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden er persoonsgegevens verwerkt. Wij gebruiken de door u hiervoor verstrekte gegevens (bijv. naam en e-mailadres) voor onze nieuwsbrief, voor onze eigen reclamedoeleinden en voor verdere elektronische berichten met reclame-informatie over onze producten, ons aanbod, onze aanbiedingen en ons bedrijf, nadat u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link die in de nieuwsbrief zelf staat of door ons een bericht te sturen. Op deze wijze herroept u uw toestemming. Nadat u zich hebt afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de verzendlijst voor onze nieuwsbrief verwijderd.

Onze nieuwsbrief bevat een zogenoemde pixel-tag. Hiermee wordt bij het openen van de nieuwsbrief door de klant technische informatie zoals browser, besturingssysteem en aangeklikte links geregistreerd. Deze informatie gebruiken wij voor technische en inhoudelijke verbeteringen van onze nieuwsbriefdiensten.

Het verzenden van de nieuwsbrief en de metingen vinden plaats op basis van een toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a en artikel 7 van de AVG, of zover een toestemming niet vereist is, op basis van onze gerechtvaardigde belangen in direct marketing conform artikel 6, lid 1 , sub f van de AVG.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij onder andere gebruik van de functies van het online marketingplatform Mailchimp, dat wordt beheerd door The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten (‘Mailchimp’). Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Mailchimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van Mailchimp op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Voor en na het verzenden van de nieuwsbrief maken wij onder andere voor het controleren van zelf geregistreerde e-mailadressen gebruik van diensten van ZeroBounce, die worden beheerd door Hertza LLC, 10 E. Yanonali Street, Santa Barbara, CA 93101, Verenigde Staten (‘ZeroBounce’). ZeroBounce ontvangt daarbij uw e-mailadres en slaat dit op gedurende de periode die nodig is voor de controle. Na de controle wordt uw e-mailadres direct weer verwijderd. Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door ZeroBounce verwijzen wij u naar het privacybeleid van ZeroBounce op https://www.zerobounce.net/privacy-policy.html.

3.6 Reactiefuncties op de website (bedrijfsnieuws, Hapimag blog)

Hapimag onderhoudt een open communicatie met haar leden en publiceert in dit verband regelmatig bedrijfsnieuws en blogs op haar website. In het CEO-blog licht onze CEO telkens zijn standpunt over een gekozen thema toe. Ten bate van een open en eerlijke gesprekscultuur kunt u uw reactie op het CEO-blog uitsluitend kenbaar maken in het beveiligde klantengedeelte en wanneer u uw naam opgeeft. Alleen andere leden kunnen uw reactie en uw naam zien, eveneens in het beveiligde klantengedeelte. Bij alle andere blog-bijdragen en bedrijfsnieuws kunt u uw reactie achterlaten met gebruik van een vrij gekozen gebruikersnaam (pseudoniem). Deze reacties zijn toegankelijk voor het publiek en ook derden kunnen hier weer op reageren. De website maakt daarbij gebruik van de reactiefunctie van de online dienst Disqus Inc., 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103, United States (“Disqus”). Als u reageert, moet u een geldig e-mailadres invullen; dit wordt opgeslagen, evenals het tijdstip van de reactie.

Uit hoofde van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, evenals om veiligheidsredenen worden, voor het geval er in de reacties en bijdragen wederrechtelijke content wordt geplaatst, de IP-adressen van de auteurs opgeslagen. In dergelijke gevallen kunnen wij zelf in rechte worden aangesproken voor de reactie of de bijdrage en daarom is de identiteit van de auteur van belang voor ons.

Voor meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door Disqus verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Disqus op https://help.disqus.com/terms-and-policies/terms-of-service en https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

3.7 Aanbevelingen

Tevreden leden kunnen gemakkelijk nieuwe leden werven. Op de website voert het lid zijn lidnummer op de daarvoor bestemde pagina in en genereert een aanbevelingslink. De aanbevelingslink bevat het versleutelde lidnummer, zodat bij een succesvolle aanbeveling later een aanbevelingsbonus aan het lid kan worden toegekend. Vervolgens stuurt het lid de aanbevelingslink via het door hem/haar gewenste communicatiekanaal (email, Facebook, etc.) door naar de geïnteresseerde. Door op de aanbevelingslink te klikken, wordt de geïnteresseerde naar het contactformulier op de website van Hapimag geleid en daar kan hij/zij zich aanmelden om eenmalig contact met hem/haar op te nemen (zie hoofdstuk “Opnemen van contact via onze website”).

Ook kan het lid op de website het daarvoor bestemde contactformulier invullen en daarbij bevestigen dat hij/zij vooraf toestemming van de geïnteresseerde heeft gevraagd om zijn/haar persoonsgegevens aan Hapimag door te geven om contact met hem/haar op te nemen voor reclamedoeleinden. Wij gebruiken de door het lid doorgegeven persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a van de AVG om de geïnteresseerde het concept van Hapimag uit te leggen en hem/haar een persoonlijk aanbod te doen.

Het gebruik van deze aanbevelingsmogelijkheden is vrijwillig. Wij gebruiken het lidnummer zonder aparte toestemming uitsluitend om onze contractuele verplichtingen te kunnen vervullen en afhandelen conform artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

3.8 Hapimag waardebonnen bestellen

De in het kader van een bestelling van Hapimag waardebonnen verstrekte gegevens gebruiken wij om de bestelling te controleren en te verwerken en om de waardebon op te sturen. Welke gegevens worden verzameld, is vast te stellen aan de hand van het desbetreffende invulscherm. De geregistreerde gegevens worden aan uw account gekoppeld, opgeslagen en gebruikt voor de afhandeling van de transactie. Bij niet-leden wordt hiervoor een klantnummer aangemaakt, dat echter alleen voor de afhandeling van het contract worden gebruikt.
 

4. Voldoen aan wettelijke verplichtingen of vervulling van een taak van algemeen belang (artikel 6, lid 1, sub c, e van de AVG)

Net als iedereen die deelneemt aan het maatschappelijke verkeer zijn ook wij onderworpen aan vele wettelijke verplichtingen. Dit betreft in de eerste plaats wettelijke eisen (bijv. rapporterings- en belastingwetten), maar eventueel ook verplichtingen opgelegd door toezichthouders of andere autoriteiten. Tot de verwerkingsdoeleinden kunnen ook het voldoen aan fiscale controle- of meldplichten behoren, evenals de archivering van gegevens voor doeleinden als gegevensbescherming en gegevensbeveiliging en de controle door belasting- of andere autoriteiten. Daarnaast kan de bekendmaking van persoonsgegevens noodzakelijk worden in het kader van overheids- of gerechtelijke maatregelen voor doeleinden als opsporingsonderzoek, strafvervolging of de inning van civielrechtelijke vorderingen.
 

5. Gebruik van cookies (cookiebeleid)

Op verschillende sites van ons internetaanbod worden zogenoemde cookies toegepast. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Onder normale omstandigheden kunnen cookies geen virussen of schadelijke software aan uw computer overdragen. Wij gebruiken cookies als u onze sites bezoekt, daar boekingen doet, informatie opvraagt of personaliseert, of als u zich daar voor bepaalde diensten registreert. Als u de cookies op onze site accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van cookies kunnen wij wel uw computer identificeren.

Hapimag gebruikt zogenoemde browsercookies (hierna ‘cookie’) om het gebruik van deze website en andere door Hapimag beheerde internetpagina’s en toepassingen (hierna ‘website’) te vereenvoudigen en aanknopingspunten voor de verbetering van de via de website toegankelijke informatie en diensten te verkrijgen. In dit cookiebeleid informeren wij u over het gebruik van cookies op de website.

Cookies worden over het algemeen onderscheiden in ‘sessiecookies’ en ‘permanente cookies’. Sessiecookies blijven niet op uw computer staan als u onze website verlaat of uw browser sluit. Met behulp van verzamelde informatie kunnen wij gebruikspatronen en -structuren van onze website analyseren. Op die manier kunnen wij onze website optimaliseren door de inhoud of personalisering te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen. Permanente cookies zijn cookies die op uw computer blijven staan. Ze worden gebruikt om shopping-, personaliserings- en registratiediensten te vereenvoudigen. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk dat in formulieren van de website ingevulde tekst opgeslagen wordt, zodat u deze bij een volgend bezoek aan de website of bij het wisselen tussen de afzonderlijke functies van de website niet opnieuw hoeft in te vullen. Bovendien hoeft u uw wachtwoord voor toegang tot uw persoonlijke Hapimag gebruikersaccount slechts één keer in te voeren. U kunt permanente cookies op ieder gewenst moment zelf verwijderen.

In het kader van ons internetaanbod maken wij gebruik van vier categorieën cookies: ‘strikt noodzakelijke cookies’, die essentieel zijn voor de functionaliteit van de websites; ‘functionele cookies’, die het comfort van het websitebezoek verhogen door bijvoorbeeld uw taalinstellingen op te slaan; ‘prestatiecookies’, die geanonimiseerde gegevens verzamelen voor statistieken en analyses om zo ons aanbod en onze website voor u te verbeteren; en ‘marketingcookies’, die geanonimiseerde gebruikersprofielen aanmaken om zo gepersonaliseerde inhoud te kunnen weergeven die aansluit bij uw interesses.

De noodzakelijke cookies gebruiken wij op grond van ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG) om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen en ontvangervriendelijke diensten mogelijk te maken. De niet noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt als u hiervoor uw toestemming geeft (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG). Uw toestemming kunt u geven via de zogenaamde cookiebanner, die u actief moet aanklikken. Bovendien kunt u de instellingen op ieder gewenst moment wijzigen of u kunt het algemene gebruik van cookies blokkeren door dit in uw browserinstellingen aan te passen.
 

6. Webanalysediensten

6.1 Google Analytics, Google Ads, Conversion Tracking, Universal Analytics en Google Remarketing

Deze website gebruikt Google Analytics, Google Ads, Conversion Tracking, Universal Analytics en Google Remarketing. Dit zijn diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met het moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website mogelijk is. De cookies hiervoor worden alleen opgeslagen met uw toestemming, die via de cookiebanner op onze website wordt verkregen. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Wij willen u erop wijzen dat op onze websites Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();;” is uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te waarborgen (zog. IP-masking). Uw IP-adres wordt op deze manier door Google in verkorte vorm geregistreerd, waardoor anonimisering is gewaarborgd en er geen herleiding naar uw identiteit kan plaatsvinden.

Onze website gebruikt de functie “demografische gegevens” van Google Analytics. Hiermee ontvangen wij informatie over leeftijd, geslacht of algemene interesses van de websitebezoekers, zonder dat daarbij de gegevens aan een bepaalde persoon toegewezen kunnen worden. Wij gebruiken deze informatie om ons aanbod verder te ontwikkelen en doelgericht aan onze websitebezoekers te kunnen presenteren. De meeste gegevens zijn afkomstig van het eigen netwerk van Google (bijvoorbeeld Google-accounts of YouTube) of van derden.

Daarnaast maakt onze website gebruik van “Universal Analytics” van Google. Hiermee kunnen wij informatie over het gebruik van ons aanbod op verschillende apparaten ontvangen (“Cross Device”). We gebruiken met behulp van de cookietechnologie een gepseudonimiseerde gebruikers-ID, die geen persoonsgegevens bevat en deze ook niet naar Google verzendt. De gegevensverzameling en -opslag kan op elk gewenst moment met werking voor de toekomst via een browserplug-in van Google ingetrokken worden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Deze opt-out moet op alle systemen die u gebruikt uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele eindapparaat. Meer informatie over Universal Analytics is te vinden op https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=nl&ref_topic=6010376

Google gebruikt de verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden. Daarnaast geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, indien dit wettelijk verplicht is, of indien deze derden gegevens in opdracht van Google verwerken.

Externe aanbieders, inclusief Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Externe aanbieders, inclusief Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. 

U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door naar de deactiveringspagina van Google-reclame te gaan. 

Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door externe aanbieders deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan. Daarnaast kunt u de registratie door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Wij wijzen er echter op dat het in dit geval eventueel niet mogelijk is om alle functies van deze website volledig te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doeleinden. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het met ingang van de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens. Nadere informatie over de bepalingen van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6.2 Mouse tracking en screen recording met Hotjar

Om de behoeften van de bezoekers van onze website beter te begrijpen en het aanbod op de website te optimaliseren, maken wij gebruik van de webanalysediensten van een Europees bedrijf. De cookies hiervoor worden alleen opgeslagen met uw toestemming, die via de cookiebanner op onze website wordt verkregen. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

Deze webanalysedienst wordt beheerd door Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (‘Hotjar’). Dankzij de door Hotjar aangemaakte berichten en visuele weergaven weten wij bijvoorbeeld hoeveel tijd een bezoeker op welke van onze sites doorbrengt of op welke links wordt geklikt en voor welke inhoud interesse bestaat. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van de websitebezoekers en hun eindapparaten. Hierbij worden bijvoorbeeld uw geanonimiseerde IP-adres, de grootte van uw beeldscherm, het type apparaat, de door u gebruikte browser, uw voorkeurstaal of muisgedrag (bewegingen, positie, klikken) geregistreerd. Deze informatie wordt door Hotjar in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel opgeslagen en noch door Hotjar noch door ons gebruikt voor het identificeren van afzonderlijke bezoekers of met andere gegevens over afzonderlijke bezoekers samengevoegd. Hotjar maakt voor het leveren van zijn diensten ook gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld Google Analytics. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Hotjar op https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

U kunt de registratie van de gegevens door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en de instructies te volgen https://www.hotjar.com/opt-out.
 

7. Online marketingnetwerken

7.1 Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te genereren. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met het moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de registratie, verwerking en het gebruik van de automatisch verzamelde en de door u ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of externe aanbieders. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en naar de afmeldingsprocedure (opt-out) onder https://www.google.com/settings/ads/.

7.2 Gebruik van Facebook Ads

Wij gebruiken communicatietools van het sociale netwerk Facebook, in het bijzonder het product Custom Audiences en Website Custom Audiences van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, met het moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). De cookies hiervoor worden alleen opgeslagen met uw toestemming, die via de cookiebanner op onze website wordt verkregen. De rechtsgrondslag is dan ook artikel 6 lid 1 sub a van de AVG.

Hierbij wordt op basis van uw gebruikersgegevens een niet-omkeerbaar en niet-persoonsgerelateerd controlegetal (hashwaarde) gegenereerd, dat voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook kan worden doorgegeven. Voor het product Website Custom Audiences wordt gebruikgemaakt van het Facebook-cookie.

Nadere informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw mogelijkheden om instellingen aan te passen ter bescherming van uw privacy kunt u raadplegen in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook, die onder andere zijn te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Website Custom Audiences kunt u dit doen op https://www.facebook.com/settings? tab=ads.

7.3 Gebruik van Channel Manager van SiteMinder

Bij boekingen en aanvragen via externe boekingsplatformen gebruikt onze website technieken van Channel Manager van SiteMinder Distribution Limited, Waterfront, Hammersmith Embankment, Manbre Road, Londen W6 9RH, Verenigd Koninkrijk (“SiteMinder”).

Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.  Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en tips over gegevensbescherming vindt u op de website van SiteMinder Distribution Limited onder https://www.siteminder.com.

7.4 Emarsys CRM Ads

Wij maken gebruik van CRM Ads van de provider Emarsys Schweiz GmbH, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich, Zwitserland. Privacyverklaring: https://www.emarsys.com/privacy-policy.

Emarsys CRM Ads wordt gebruikt om u af en toe advertenties te sturen waarvan wij denken dat deze het meest relevant voor u zijn. Deze functie stelt ons in staat om u advertenties te tonen op basis van uw voorkeuren als onderdeel van een bepaalde groep mensen. Voor dit doel geven wij geen van uw persoonsgegevens, zoals uw achternaam of e-mailadres, door aan dergelijke netwerken van derden. Deze netwerken ontvangen alleen een unieke identificatiecode of een niet-persoonlijke controlesom (hashwaarde). Aan het einde van de wedstrijd worden alle geüploade hashwaarden weer verwijderd.

Wij gebruiken Facebook Audience Manager en Google Customer Match om dergelijke aangepaste doelgroepen te creëren. U kunt uw privacy-instellingen met betrekking tot het gebruik van de genoemde tools beheren op het tabblad Privacy van uw account bij de desbetreffende externe provider. 

Meer informatie over de omvang van de verzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook Custom Audiences vindt u in het hoofdstuk "Gebruik van Facebook Ads".

Google Customer Match wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met als moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Website: https://www.google.com. Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy. Meer informatie over de omvang van de verzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook Custom Audiences vindt u in het hoofdstuk "Gebruik van Facebook Ads": https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6299717?hl=en. U kunt de instellingen voor persoonlijke gegevens en privacy bewerken onder Google "Mijn account": https://myaccount.google.com/intro?hl=en.
 

8. Diensten van derden: tips voor het gebruik van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing en LinkedIn

Om de dialoog met onze leden, gasten en geïnteresseerden te bevorderen, communiceert Hapimag inhoud en aanbiedingen op verschillende socialmediaplatformen. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG gebruiken wij voor de analyse en optimalisatie van onze inhoud en ons aanbod de volgende plug-ins. 

Op onze website worden zogenoemde social plug-ins (“plug-ins”) van de sociale netwerk Facebook, de microblogdiensten Twitter en Instagram en de diensten Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing en LinkedIn gebruikt. Deze diensten worden aangeboden door de ondernemingen Facebook Inc., Twitter Inc. en Instagram LLC. Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing en LinkedIn (de “aanbieders”). Deze plug-ins moeten een eenvoudige en ongecompliceerde toegang tot bovengenoemde diensten mogelijk maken.

Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, met het moederbedrijf: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Website: https://www.facebook.com, Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy, Mogelijkheid van beroep: https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten (“Twitter”). Een overzicht van de Twitter-buttons en hoe deze eruitzien vindt u hier: https://dev.twitter.com/web/overview

Instagram wordt beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten (“Instagram”). Een overzicht van de Instagram-buttons en hoe deze eruitzien vindt u hier:  http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met het moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“YouTube”). Website: https://www.youtube.com, Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Mogelijkheid van beroep: Opt-Out-Plugin  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl, Instellingen voor advertenties https://adssettings.google.com/authenticated

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, met het moederbedrijf: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Pinterest”). Meer informatie over Pinterest vindt u hier: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/? 

Xing wordt beheerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland (“Xing”). Meer informatie over de plug-ins van Xing vindt u op https://dev.xing.com/plugins 

Kununu wordt beheerd door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland (“Xing”). Meer informatie over Kununu vindt u hier: https://kununu.com/

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, met het moederbedrijf: LinkedIn Corporation, 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA. Website: https://www.linkedin.com, Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Mogelijkheid van beroep: Opt-Out https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 

Als u een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe koppeling met de servers van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing en LinkedIn tot stand. De inhoud van de plug-in wordt door de desbetreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en aan de pagina gekoppeld. Door de koppeling van de plug-in ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel hebt of op dat moment niet bent ingelogd. Uw browser stuurt deze informatie (inclusief uw IP-adres) rechtstreeks naar een server van de desbetreffende aanbieder in de VS (of in Duitsland) en deze wordt daar opgeslagen.

Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de aanbieders het bezoek aan onze website rechtstreeks in verband brengen met uw profiel op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing of LinkedIn. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld als u de knoppen ‘Like’, ‘Tweet’ of ‘Instagram’ aanklikt, dan wordt de desbetreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieders gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie wordt bovendien in de sociale netwerken op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing of LinkedIn gepubliceerd en daar in uw contacten getoond. Raadpleeg voor de doeleinden en de omvang van de verzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, evenals voor uw rechten en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy het privacybeleid van de aanbieders. 

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy 

Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy 

Privacybeleid van Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy 

Privacybeleid van Kununu: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

Privacybeleid van Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy 

Privacybeleid van LinkedIn: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy

Als u niet wilt dat Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Kununu, Xing en LinkedIn de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelen aan uw profiel in de desbetreffende dienst, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij de desbetreffende dienst. U kunt het laden van de plug-ins voor uw browser ook volledig verhinderen, bijvoorbeeld met de scriptblocker “NoScript” (http://noscript.net/).
 

9. Online aanwezigheid op Facebook

Op het sociale netwerk Facebook beheren wij Facebookpagina’s voor het hoofdkantoor en onze resorts om met onze leden en andere geïnteresseerde gebruikers te communiceren en hen over ons bedrijf te informeren. Facebook stelt aan ons als beheerder van de pagina de zogenaamde “Facebook Insights” beschikbaar. Wanneer u onze pagina bezoekt, worden er cookies geplaatst waarmee anonieme statistische gegevens worden verzameld. Het plaatsen van cookies gebeurt door Facebook en is een onderdeel van de gebruikersrelatie tussen ons en Facebook dat kan niet worden gewijzigd. 

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang volgens artikel 6, lid 1, sub f van de AVG om zo effectief mogelijk met onze leden en andere geïnteresseerde gebruikers te kunnen communiceren en hen van informatie te voorzien. Het is ons gerechtvaardigde belang om ons aanbod op basis van het gedrag van de gebruiker te ontwikkelen en te optimaliseren.

Facebook en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens volgens artikel 26 van de AVG. Facebook heeft daarbij de hoofdverantwoordelijkheid. Als beheerder van de pagina nemen wij geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van gegevens of andere informatie die voortkomen uit artikel 13 van de AVG. 

De rechten van de betrokkene kunnen bij ons of bij Facebook worden geclaimd. Wij willen er echter op wijzen dat het claimen bij Facebook het effectiefste is. Alleen Facebook heeft namelijk toegang tot de verwerkte gegevens en kan direct passende maatregelen treffen en informatie verstrekken. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens, de overeenkomst over de gezamenlijke verantwoordelijkheid en de mogelijkheden tot het maken van bezwaar, verwijzen wij u naar het privacy beleid van Facebook:

Privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Mogelijkheid tot het maken van bezwaar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook Insights: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
 

10. Gebruik en overdracht van de verzamelde gegevens aan derden

Wij gebruiken de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend intern voor de vermelde respectievelijk overeengekomen doeleinden:

 • gebruik van ons internetaanbod en de mobiele Hapimag app (Hapimag App)
 • als aandeelhouder en lid voor de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomsten over de uitoefening van uw aandeelhouders- en woonrechten
 • als geïnteresseerde voor de uitvoering van de door u gewenste boeking van een kennismakingsaanbieding
 • of heel algemeen voor het beantwoorden van uw vragen.

Hiervoor kunnen gegevens worden doorgegeven aan de hierna volgende ontvangers:

 • Overheidsinstellingen of autoriteiten die de gegevens opeisen op basis van wettelijke voorschriften (bijv. belastingdienst, instellingen voor sociale verzekeringen, gemeenten, rechtbanken, centrale statistiekbureaus)
 • Interne afdelingen die zijn betrokken bij de uitvoering en afhandeling van de desbetreffende bedrijfsprocessen (bijv. personeelszaken, boekhouding, marketing, verkoop, informatica, juridische afdeling, evenals de Service Points en de afdeling Member Services), evenals dochtermaatschappijen van Hapimag, voor zover de betrokkenen schriftelijk toestemming hebben gegeven of overdracht toegestaan is op grond van gerechtvaardigde belangen
 • Externe opdrachtnemers (dienstverleners) in de zin van artikel 28 van de AVG of artikel 10a van de DSG
 • Overige externe partijen (bijv. banken, incassobureaus, creditcardondernemingen, reis- en aansprakelijkheidsverzekeraars).

Als u gebruikmaakt van onze diensten, worden in principe uitsluitend de persoonsgegevens verzameld die wij nodig hebben voor de uitvoering van de gevraagde diensten. Als wij eventueel daarnaast nog andere gegevens willen verzamelen, gebeurt dit vrijwillig en uitsluitend voor de behartiging van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen.

Verwerking en gebruik van uw gegevens voor doeleinden als advies, reclame of marktonderzoek gebeurt uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming of als hiervoor een wettelijke rechtvaardiging bestaat. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment herroepen. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld. In het bijzonder blijft de doorgifte aan eventuele verwerkers voorbehouden. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan overheidsinstellingen en autoriteiten doorgegeven in het kader van dwingende nationale wettelijke voorschriften.
 

11. Waarborging van de veiligheid bij de gegevensverwerking

Hapimag past doelgerichte technische en organisatorische maatregelen toe, overeenkomstig de desbetreffende wettelijke voorschriften, om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen wederrechtelijke of onbedoelde manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd om de beoogde bescherming van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.
 

12. Standaardtermijnen voor het wissen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden in principe slechts zo lang opgeslagen tot aan het doel waarvoor deze werden verzameld en verwerkt is voldaan. Dit geldt onder voorbehoud van de wettelijke bewaarplichten en -termijnen. Na afloop van deze termijnen worden de persoonsgegevens routinematig gewist en – indien deze in papieren vorm aanwezig zijn – conform bijzondere voorzorgsmaatregelen vernietigd overeenkomstig de eisen voor gegevensbescherming.

Wettelijke bewaartermijnen:

 • Volgens de Zwitserse belastingwetgeving is de absolute verjaringstermijn 15 jaar, dat wil zeggen het recht om een belasting op te eisen is 15 jaar na afloop van de belastingperiode in ieder geval verjaard. Na afloop van deze termijn wist Hapimag AG alle gegevens die verband houden met het lidmaatschap, indien deze niet meer relevant zijn voor de verdere uitvoering van overeenkomsten.
 • Volgens de Zwitserse wetgeving is de bewaartermijn voor zakelijke correspondentie (e-mails, brieven, overeenkomsten, personeelsdossier), jaarverslagen, boekhouding (balans en winst- en verliesrekening), evenals de hierbij behorende boekingsbewijsstukken 10 jaar. De bewaartermijn begint met de afloop van het kalenderjaar waarin de laatste boekingen hebben plaatsgevonden, de correspondentie is ontvangen of verstuurd of de boekingsbewijsstukken tot stand kwamen.
 • Voor de personeelsadministratie (in het bijzonder voor dossiers van afgewezen sollicitanten) en voor aanmeldingsformulieren gelden kortere bewaartermijnen.
 • Voor de dochtermaatschappijen van Hapimag gelden de lokaal geldende wetten in de desbetreffende landen.   

13. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Overdracht van gegevens naar het buitenland gebeurt uitsluitend in het kader van de uitvoering van overeenkomsten, noodzakelijke communicatie en op basis van andere in desbetreffende privacywetten uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen.

Momenteel worden de stamgegevens van gasten uitgewisseld tussen de locaties van de resorts in Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Italië, Marokko, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland, Spanje, Tsjechië, Turkije, Hongarije, de Verenigde Staten en het hoofdkantoor in Steinhausen (Zwitserland). Daarnaast worden gegevens uitgewisseld met onze landspecifieke Area Offices en Service Points en met de eventuele Hapimag resort-coöperaties.

De uitwisseling van gegevens tussen de Europese Unie en Zwitserland vindt vanwege het gelijksoortige hoge niveau van gegevensbescherming plaats in een kader dat voldoet aan de privacy-eisen. De uitwisseling van gegevens binnen de Europese Unie vindt uitsluitend plaats op basis van de desbetreffende richtlijnen voor gegevensbescherming van de Europese Unie, respectievelijk op basis van de geldende privacywetgeving van de betreffende EU-lidstaten.

De dochtermaatschappijen van Hapimag in Marokko, Turkije en de Verenigde Staten en de beheerders van eventuele partnerresorts worden op basis van EU-standaardcontractbepalingen verplicht om voor een gepast niveau van gegevensbescherming te zorgen. Overdracht van gegevens naar andere landen, in het bijzonder naar landen waarvan het niveau van gegevensbescherming als laag wordt ingeschat, vindt niet plaats en er zijn hier momenteel ook geen plannen voor.
 

14. Gebruik van de mobiele Hapimag app (Hapimag App)

De Hapimag app biedt informatie over actuele activiteiten in de resorts, geeft tips voor individuele activiteiten in de omgeving van een resort (musea, restaurants, bezienswaardigheden) en bevat alle informatie over het resort zelf, zoals deze ook op de website te raadplegen is (resortplattegrond, voorzieningen, routebeschrijving, weerbericht enz.).

Bij het downloaden van de Hapimag app wordt de noodzakelijke informatie doorgegeven aan de App Store van Apple, of, in het geval van de Android-versie, aan de Google Play Store. Het gaat hierbij met name om gebruikersnaam, e-mailadres, klantnummer van uw account, tijdstip van de download, betalingsinformatie en de individuele apparaat code. Wij hebben geen invloed op het verzamelen van deze gegevens en zijn hier niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken deze gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het downloaden van de Hapimag app op uw mobiele apparaat.

Voor de vereiste uitvoering en afhandeling van de geboden diensten overeenkomstig artikel 6 lid 1, sub b van de AVG is voor bepaalde activiteiten aanmelding met de volgende persoonsgegevens noodzakelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, aantal deelnemers. Welke gegevens voor de aanmelding worden verzameld, is te zien in het aanmeldformulier en is afhankelijk van de activiteit. De aanmelding genereert een e-mail naar het resort waar de activiteit plaatsvindt.

U kunt zich via pushberichten laten informeren over speciale gebeurtenissen. Daarnaast kan via een link direct op de reserveringsportal in het beveiligde klantengedeelte een woning in een resort worden gereserveerd; dit kan echter uitsluitend als er sprake is van een lidmaatschap en een gebruikersaccount.

Op basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG gebruikt de Hapimag app Google Analytics (zie hoofdstuk “Webanalysediensten”) voor de analyse en optimalisatie van ons aanbod en daarnaast ook de geofencing-API van Google. Met behulp hiervan wordt uw locatie bepaald om u door middel van pushberichten op specifieke aanbiedingen opmerkzaam te maken zodra u een Hapimag resort bereikt hebt. Er wordt daarbij geen bewegingsprofiel aangemaakt. De gegevens die Google hiervoor verzamelt, analyseren wij uitsluitend in anonieme vorm voor statistische doeleinden en ter verbetering van de app (bijv. dagelijks aantal gebruikers van de app, populairste rubrieken). U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het met ingang van de toekomst verzamelen en opslaan van gegevens. Nadere informatie over de bepalingen van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Als u de Hapimag app gebruikt zonder internettoegang, worden er geen persoonsgegevens verzameld. Dit betekent echter wel dat de functionaliteit beperkt is (bijv. geen mogelijkheid om u voor activiteiten aan te melden).
 

15. Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de AVG heeft de betrokkene de volgende rechten ten aanzien van zijn persoonsgegevens:

 • Artikel 15: recht op inzage
 • Artikel 16: recht op rectificatie
 • Artikel 17: recht op het laten wissen van gegevens
 • Artikel 18: recht op beperking van de verwerking
 • Artikel 20: recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Artikel 21: recht van bezwaar

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG).

Vergelijkbare rechten staan ook in de AVG vermeld in de artikelen 5 (recht op rectificatie), 8 en 9 (recht op inzage), 12, 13, 15 (recht op het laten wissen van gegevens, beperking van de verwerking en recht op bezwaar), evenals in de artikelen 28 en 29 (recht van bezwaar).

U kunt op elk gewenst moment een aan ons verstrekte toestemming om persoonsgegevens te verwerken weer herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingen die u ons voor de ingangsdatum van de AVG, dat wil zeggen voor 25 mei 2018, hebt gegeven. Wij wijzen erop dat de herroeping uitsluitend voor de toekomst geldt. Verwerking die al voor de herroeping heeft plaatsgevonden valt hier niet onder.
 

16. Afzonderlijke geautomatiseerde beslissingen (inclusief profilering)

Met profilering in de zin van de AVG wordt elke soort geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld waarbij bepaalde persoonlijke aspecten (bijv. vakantie-interesses, voorkeur voor sportieve activiteiten etc.) worden beoordeeld, geanalyseerd of voorspeld.

Wij gebruiken geen puur geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (inclusief profilering) in de zin van artikel 22 van de AVG. Wanneer wij dergelijke processen in de toekomst toch zouden toepassen, zullen wij u hierover apart informeren voor zover dit wettelijk voorgeschreven is.
 

17. Recht van bezwaar volgens artikel 21 van de AVG

17.1 Recht van bezwaar in verband met specifieke situaties

U hebt te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 sub e van de AVG (verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang) en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG (verwerking op basis van een afweging van belangen).

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

17.2 Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing

Incidenteel verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame.
 

18. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring periodiek te wijzigen of te actualiseren. De gebruikers worden verzocht zich regelmatig op de hoogte te laten stellen van de inhoud van de privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt in het Duits gepubliceerd en in het Nederlands vertaald.
 

19. Verwerkingsverantwoordelijke, vertegenwoordiger en contactpersoon voor privacy

19.1 Verwerkingsverantwoordelijke en contactpersoon

Hapimag AG
Sumpfstrasse 18, CH – 6312 Steinhausen
Service Line 00800 3030 8080* (*Kosten voor roaming kunnen van toepassing zijn)


Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt op contact opnemen met:

Hapimag AG, Data Privacy Officer
Sumpfstrasse 18, CH – 6312 Steinhausen
Tel   +41 58 733 70 10                   Fax   +41 58 767 89 20
E-Mail: [email protected]


19.2 Vertegenwoordiger van Hapimag AG in de Europese Unie

Hapimag Gesellschaft m.b.H.
Neudeggergasse 16-18, AT – 1080 Wien
Tel   +43 1 402 62 40                     Fax   +43 1 402 62 40 41
E-Mail: [email protected]
Privacyverklaring van Hapimag AG: oktober 2020

Download - PDF